Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

CÁC CÔNG VĂN VÀ TÀI LIỆU BD THƯỜNG XUYÊN

XEM CÔNG VĂN
CÔNG VĂN CỦA BỘ - CHÍNH PHỦ (xem và tải về)
CÔNG VĂN CỦA SỞ - TỈNH (xem và tải về)
CÔNG VĂN CỦA PHÒNG - HUYỆN (xem và tải về)
CÔNG VĂN CỦA TRƯỜNG (xem và tải về) 

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
(Tổng cộng có 41 Module cấp THCS do sở giáo dục ban hành)

+ Module 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS.
+ Module 2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS.
+ Module 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt.
+ Module 4: Phương pháp và kỹ thuật TT và XL thông tin về môi trường giáo dục THCS.
+ Module 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường GD của giáo viên.
+ Module 6: Xây dựng môi trường học tập của học sinh THCS.
+ Module 7: Hướng dẫn và tư vấn cho học sinh THCS.
+ Module 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn tư vấn cho học sinh THCS.
+ Module 9: Hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp trong phát triển đồng nghiệp.
+ Module 10: Nâng cao năng lực chăm sóc hỗ trợ tâm lí cho HS trong quá trình GD.
+ Module 11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lí cho HS nữ và HS DT thiểu số trong trường THCS.
+ Module 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của HS THCS.
+ Module 13: Nhu cầu và động cơ học tập của HS THCS trong xây dựng KH dạy học.
+ Module 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp.
+ Module 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.
+ Module 16: Hồ sơ dạy học.
+ Module 17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng.
+ Module 18: Phương pháp dạy học tích cực.
+ Module 19: Dạy học với công nghệ thông tin.
+ Module 20: Tăng cường năng lực sd thiêt bị dạy học với UD CNTT trong dạy học.
+ Module 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học.
+ Module 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học.
+ Module 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
+ Module 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.
+ Module 25: Viết sáng kiến trong trường THCS.
+ Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.
+ Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.
+ Module 28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên.
+ Module 29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục.
+ Module 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS.
+ Module 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.
+ Module 32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm.
+ Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.
+ Module 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.
+ Module 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS.
+ Module 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS.
+ Module 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS.
+ Module 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS.
+ Module 39: Phối hợp với gia đình HS và cộng đồng trong công tác GD học sinh THCS.
+ Module 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục.
+ Module 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS.


DOWNLOAD
Lưu ý: tài liệu có mật khẩu là: 123456
(Các bạn nên download tài liệu về máy rồi xem)